Разводно Писмо

Мойсей позволяваше на евреите да напускат жените си – Вт. 24:1-4. Христос обаче е обявил, че мъжът не бива да напуска жена си, освен по причина на прелюбодейство – Мт. 5:31,32.