Разводно Писмо

Мойсей позволяваше на евреите да напускат жените си – Вт. 24:1-4. Христос обаче е обявил, че мъжът не бива да напуска жена си, освен по причина на прелюбодейство – Мт. 5:31,32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.