Ресен

Един стар Асирийски град, между Ниневия и Халах – Бит. 10:12. Точното му местоположение не може сега да се определи.