Ресни

Украшенията, които евреите носеха по краищата на дрехите си – Вт. 22:12; Мт. 14:36.

На израилтяните бе заповядано чрез Мойсей – Чис. 15:38, да носят ресни, и то по четирите краища на външната си дреха, която обикновено бе на вид правоъгълна. Те бяха сини.

Ресните са служили, да напомнят на Израилевите синове Божиите заповеди – Чис. 15:39. Във времето на нашия Господ, някои ги носеха, за да се покажат благочестиви пред хората. Исус Христос изобличи лицемерието на фарисеите, които правеха “големи полите на дрехите си”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.