Реум

Един чиновник на Персийския цар в Самария, през времето на повторното съграждане на храма; чрез едно коварно писмо до царя, той съдейства за издаването на един указ, с който да се спре въздигането на храма – Езд. 4:8; това препятствие продължи вероятно две години или малко повече, (до 520г. преди Р.Х.), когато работата се възобнови отново.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.