Римон-фарес

Един непознат стан на израилтяните в пустинята – Чис. 33:19.