Рис

Свиреп звяр от рода на котките, с прекрасно напъстрена кожа. Има малки очи, широки челюсти, остри зъби, кръгли уши, дълга опашка, по пет нокти на предните лапи, и по четири на задните. Той е чевръст, лукав и жесток; опасен за всички домашни животни, даже и за човека – Ер. 5:6, 13:23; Дан. 7:6; Ос. 13:7; Ав. 1:8. Вижда се, от Св. Писание, че е имало много рисове в Палестина. Еврейското название на рисът, намираме в някои сложни имена на места, като напр. Вет-нимра, (свърталище на рисове) – Чис. 32:36; също и в Нимра, Нимрим, и вероятно, в Нимрод – силният ловец. Исая в 11:6, като описва честитото царуване на Месия казва: “ Рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно”. Невястата в Песен на Песните, говори за планините на рисовете – П.П. 4:8, сир. за планини като Ливан и Ермон, където обитават такива зверове.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.