Роовот

I. Един град в Стара Асирия, чието местоположение е неизвестно – Бит. 10:11.

II. Едно място в пустинята на юг от Герар и Вирсавее, така наречено от Исаак в случая, когато той изкопа там един кладенец – Бит. 26:22.

III. Един град на Ефрат; мисли се, че е днешният наречен Ер-рахабе, близо при устието на Хабур – Бит. 36:37; 1Лет. 1:48.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.