Самегар

Син на Анат и третият Израилски съдия, след Аод и малко преди Варак – Съд. 3:31, 5:6. Св. Писание казва за него само, че той бранил Израил и поразил шестотин филистимци с волски остен.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.