Санавалат

Вероятно родом от Оронаим в Моавската земя, и голям неприятел на юдеите. Той може да е бил назначен от Персийското правителство, да управлява на запад от Ефрат самаряните или доведените хутайци. Когато Неемия дойде от Суса в Ерусалим – Неем. 2:10,19, (445г. преди Р.Х.), и започна да съгражда стените на Ерусалим, Санавалат, Товия, и Гисам, му се присмяха, и изпратиха да го питат с чия власт предприема тази работа, и дали това не е повдигане против царя. Неемия обаче дързостно продължаваше предприятието си, и довърши стените на града – Неем. 4:6.

През отсъствието на Неемия, който беше отишъл при цар Артаксеркс в Суса – Неем. 13:6, (433г. преди Р.Х.), първосвещеникът Елиасив, оженил внука си Манасия, (синът на Йодай), за една от дъщерите на Санавалат, и позволил на Товия, роднината на Санавалат, да има стая в храма. Неемия, като се завърнал в Ерусалим (точно кога не се знае), изпъдил Товия от храма, и не позволил на Манасия (внукът на първосвещеника) да живее в града, нито да изпълнява свещеническите си задължения. Манасия, тогава се оттеглил при тъст си Санавалат, който му намерил средства да извършва свещеническата си служба на планината Гаризин. Виж Гаризин и Самария.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.