Сара

Жена на Авраам, и негова сестра по баща – Бит. 20:12. Повечето Еврейски писатели, обаче, и много други тълкуватели, отъждествяват Сара с Йесха, (Лотовата сестра), и братовчедка на Авраам – Бит. 11:29; под думата „дъщеря“ на еврейски се разбира и внучка. Най-забележителните неща от историята й в Св. Писание, са: съгласието й на Авраамовото притворство пред Фараона и Авимелех; дългото й безплодие, даването й на Авраам за втора жена робинята си Агар; взаимната завист на тези жени; и нейното (в старост) раждане на Исак, “чадото на обещанието” – Бит. 12-23гл. Вижда се, че Сара е била извънредно хубава, и най-примерна и предана жена. Покорството й се възхвалява в 1Пет. 3:6, а вярата и в Евр. 11:11; Виж и Ис. 51:2; Гал. 4:22-31. Сара живя сто двадесет и седем години, и почина в Хевронския дол. Авраам дойде във Вирсавее да оплаче жена си, и купи от Ефрон Хетеецът една нива, в която се намираше пещера, наречена Махпелах, където Сара бе погребана – Бит. 23:9.