Сави-кириатаим

Една поляна или долина, близо до град Кириатаим в Моавската земя – Бит. 14:5. По-късно, този град бил даден в наследие на Рувимовото племе – И.Н. 13:19.