Семе

Бит. 1:11

Семе често се употребява в преносен смисъл – Дан. 9:1; 1Пет. 1:23; 1Йн. 3:9. Мойсеевият закон е предписвал, да не се сеят нивите с различни семена – Лев. 19:19. Често драгоценното семе се посява със страх, но жътвата (поне в духовни неща) бива с радост – Пс. 126:5-6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.