Семей

  1. Един Вениаминец, племенник на Саул, който обиди цар Давид когато бягаше от Авесалом, но се смири след Давидовото завръщане. Два пъти Давид го пожалил и опростил, но на смъртния си одър, Давид казал на Соломон да се пази от един човек, който се обуздава само със страх. Семей даде дума, че няма да напуска Ерусалим, но той не я изпълни, понеже излезе да гони побегналите си слуги в Гет; на връщане той бе умъртвен – 2Цар. 16:5-14, 19:16-23; 3Цар. 2:8-9, 36-46.
  2. Чиновник през царуването на Давид, а може би и на Соломон – 3Цар. 1:8, 4:18.
  3. Главата на едно знаменито домочадие в Ерусалим – Зах. 12:13.

Други със същото име са споменати в 1Лет. 4:26, 5:4, 6:42, 25:17, 27 и др.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.