Сило

  1. Тази дума в Бит. 49:10, означава „Месия“, пришествието на когото Яков предсказва в следните думи, „Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл от сред нозете му, докле дойде Сило, и нему ще се покоряват народите“, т.е. до времето Христово, Юдовото самоуправление няма да престане. Трябва да се приеме, обаче, че буквалното значение на думата не е точно определено. Някои го превеждат, „Не ще липсва скиптър от Юда, докле дойде онзи, на когото принадлежи”, други пък, „до пришествието на Мирният“, което е по-вероятно.
  2. Прочут Ефремски град, около десет мили на юг от Сихем, и двадесет и четири на север от Ерусалим. Тук Исус Навин събра людете, за да направи второто раздаване на Обетованата земя; и тук Господнята скиния бе поставена, когато израилтяните се установиха в страната – И.Н. 18:1, 19:51. Ковчегът и скинията стояха в Сило от 1444 до 1116г. преди Р.Х., когато филистимците през управлението на първосвещеника Илий, го превзеха. В чест на Ковчега, „всяка година в Сило е ставало празник Господу“. Веднъж на един такъв празник, се грабнали дъщерите на Сило от останалите Вениаминци – Съд. 21:19-23. Тук Самуил започнал да пророкува – 1Цар. 3:21, и пророк Ахаия живял – 3Цар. 14:2.