Симеон

  1. Един от дванадесетте патриарси, син на Яков и Лия – Бит. 29:33; Из. 6:15. Някои смятат, че е бил по-виновен от братята си в поведението им към Йосиф – Бит. 37:20, 42:24, 43:23. Съобразно с Яковото предричане, Симеоновото и Левиевото племе се разсяха и разпръснаха из Израил, затова, че си отмъстиха по един варварски и светотатствен начин за осквернението на сестра си Дина – Бит. 34гл., 49:5. Левий нямаше дял земя, но само градове разпръснати из наследията на други племена, а Симеон прие за свой дял едно отделно от Юда окръжие, и други някои места в планината Сиир и Гедорската пустиня – 1Лет. 4:24,39,42. Делът на Симеон се намираше на запад и на юг от Юдовия дял; на северозапад граничеше с Филистимската земя, а на юг с пустинята – И.Н. 19:1-9. Когато Симеоновото племе бе в пустинята то се намали от 59,300 на 24,000 – Чис. 1:23, 26:14; може би, защото те заедно с княза си Зимрий, съучастваха в мерзостното Моавско идолопоклонство – Чис. 25гл., или поради други техни прегрешения. Малко се знае за по-късната им история. Ние ги намираме верни на Давид – 1Лет. 12:25, и Аса – 2Лет. 15:9, и почти погълнати от Юда. При смъртния си час, Мойсей не благослови това племе – Вт. 33гл., но Господ възвърна мястото му в Израиля – Ез. 48:24; Отк. 7:7.
  2. Един благочестив Ерусалимски светец, който очакваше „избавлението на Израиля“ – Лк. 2:25-35. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да умре преди да види Христа Господен; и затова, по внушението на Духа, дойде в храма, точно когато Йосиф и Мария бяха дошли там, за да представят Исус по обичая на закона. Симеон прие детенцето в ръцете си, благодари на Бога, и благослови Йосиф и Мария. Нищо повече не се знае за него.
  3. Наричан Нигер, или Черен – Д.А. 13:1, е бил пророк и учител в Антиохийската църква. Някои приемат, че е Симон Киринееца.
  4. Апостол Петър, също се нарича Симеон в Д.А. 15:14, а другаде Симон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.