Синап

Един вид от това едногодишно растение, се намира в Палестина, което расте на височина от седем до девет крака, и стъблото му става един пръст дебело. Професор Хакет, когато разглеждал едно поле от тези растения, видял че една птица долетяла и кацнала на едно клонче пред него – Мт. 13:31-32; Мк. 4:31-32. „Синапово зърно“, е един пословичен израз за нещо много малко – Мт. 17:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.