Сива

Богат настойник на Саул, когото Давид бе натоварил със същите длъжности към Мемфивостей, Йонатановия син – 2Цар. 9:2-10. С измама, Давид бе убеден да предаде всичките Мемфивостееви земи на Сива, но по-късно, когато разбра, че е прибързал в работата си, и като не можеше да реши на кой от тях принадлежат тези земи, той ги раздели на двамата – 2Цар. 16:1-4, 19:24-30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.