Сол

Употребата на солтта, за да предпазва от вмирисване, или да дава вкус на ястието – Йов 6:6, е твърде добре позната, и тази нейна употреба се припознава в различни стихове на Св. Писание, където се споменава за солтта, като напр. в чудесното изцеление на изворът – 4Цар. 2:21; в посоляването на приносите, изгорени върху Божия олтар – Лев. 2:13; Ез. 43:24; Мк. 9:49; и употребата ѝ в свещеният темян – Из. 30:35. Така също добрите хора, са „солтта на земята” – Мт. 5:13, и благодат или истинска мъдрост е солтта на езикът – Мк. 9:50; Кол. 4:6. Виж и Ез. 16:4. Посяване една земя със сол, означава нейното съвършено неплодие и пустота; положение, което често се описва в Библията, чрез споменаването на земята на Содом и Гомор, чиято земя е напоена със сол, или покрита с тинести и блатисти места – Вт. 29:23; Йов 39:6; Ез. 47:11; Соф. 2:9.

Солта също е знак на вечност и нерастление. Така напр. са казвали за един завет, „Това е вечен завет със сол пред Господа” – Чис. 18:19; 2Лет. 13:5. Тя е знак и на гостоприемство, и на верност която слуги, приятели, гости и чиновници дължат на тези, които ги поддържат или поканят на трапеза. Управителите на областите оттатък Ефрат, в писмото си до цар Артаксеркс казват, „Понеже сме насолени със солта на палата” – Езд. 4:14.

Долината на солта. Това място, се е прочуло от победите на Давид – 2Цар. 8:13; 1Лет. 18:12; Пс. 60, и на Амасия – 4Цар. 14:7, нанесени над едомците. Няма съмнение, че това име обозначава широката и дълбока долина Ел-Гор, която се протака около осем мили на юг от Мъртво море, и достига до тибиширените скали на име Акрабим. Както цялата тази страна, това място има белези на вулканично действие, и прилича на съвършена пустота. Понякога горчивите води на Мъртво море го преливат и се издигат до петнадесет крака височина. Дърветата, които водата, когато прелее изхвърля по краищата на долината, са до толкова напоени със сол, че не могат да горят; и на северозападната страна на долината има една планина от сол. На някои места поляната се белее от солтта, а на други има мочурливи места или мътни блата. Южната й част, е отчасти покрита с мирикини и трънливи драки. Някои пътници са намерили по тази поляна пясъчни трапове, в които камили и коне са потънали и изгубили – Бит. 14:10; Соф. 2:9. Виж Йордан и Море.