Сова

  1. Една сирийска страна, чийто цар воювал със Саул и Давид – 1Цар. 14:47; 2Цар. 8:3, 10:6. Изглежда, че не е била далече от Дамаск, и че е включвала градът Емат-Сова, който Соломон беше превзел – 2Лет. 8:3, и даже се е простирала до Ефрат – 2Цар. 8:3.
  2. Египетският цар, който се съюзи с Осия, Израилския цар, но не можа да възпре Асирийския цар, който превзе Самария и събори Израилското царство, (721г. преди Р.Х.) – 4Цар. 17:4. Виж Фараон. Вярва се, че Сова е същия Севех или Савако II., във всеобщата история, вторият цар на Етиопската или двадесет и петата династия, и предшественик на Тирак. Съвременни открития в Ниневия, идват за да ни осветят върху един твърде забележителен факт, който силно потвърждава Св. История. Библията ни казва, че Египет и Асирия воювали често помежду си, и че Сова е воювал със Салманасар. След война следва мир; и както Библията ни приготвя да предположим, че договори за мир са се сключвали, Асирийските развалини идват, за да засвидетелствуват съществуването им. Една стая, която изглежда е била мястото, където различни записки са се държали, са открили между останките от неотдавна разкопания Сенахиримов дворец; и между другите печати, които намерили в нея, бил печатът на Сова, добре познат на учените Египтолози. Този печат бил ударен, (според тогавашният обичай), на един къс чиста кал, който носил и отпечатък от Асирийския царски печат; откоето има вероятност, между двата народа, действително да е бил сключен договор.
  3. Кукумявка; една нечиста птица – Лев. 11:16; Вт. 14:15.