Спасение

В точния смисъл на думата, означава “избавление”; и в този смисъл думата се употребява, за да изрази „навременно избавление”, „победа” – 1Цар. 14:45. Но понеже душевното избавление от грях и смърт чрез Спасителя – Мт. 1:21, е много по-голямо спасение, думата „спасение”, е започнала да се употребява най-вече в този нравствен и духовен смисъл, и под нея се разбира не само това избавление, но и следствията му, (вечен живот и блаженство в царството на Господа Исуса Христа) – 2Кор. 7:10; Еф. 1:13. То правилно се нарича „велико спасение” – Евр. 2:3.

Евреите рядко употребяват прости изречения, но често употребяват отвлечени думи. Така напр., вместо да кажат, че „Бог ни пази и защищава”, те казват, „Бог е нашето спасение”. И така, „глас на спасение”, „вест на спасение”, „канара на спасение”, „щит на спасение”, „рог на спасение”, „дума на спасение”, и др., са еднозначни думи с „глас, който известява избавление”; „расостта която човек усеща, когато избегне някоя голяма опасност”; „канарата, където някой прибягва, и е в безопасност”; „щитът, който брани от нападението на неприятеля”; „рогът на слава, на щастие и спасение”, и др. Така да се извърши голямо спасение в Израил, ще рече да се освободи Израил от някоя неизбежна опасност, да се спечели някоя голяма победа над неприятелите.

„Одежди на спасение” – Ис. 61:10, се отнася за великолепните одежди, които се носят в празнични дни. Това изречение се употребява в преносен смисъл, за да означи приемането на някоя явна добрина от Бога, като напр. избавление от голяма опастност.