Сребро

Един драгоценен метал, който се употребява от всички народи особено за монети. В Св. Писание, за пръв път се споменава в историята на Авраам – Бит. 13:2, 20:16, 23:16. То се употребяваше в строежа на скинията – Из. 26:19,32, и на храма – 1Лет. 29:4. Като средство за търгуване, евреите в старо време не го употребявали за монети, но го теглили. През времената на Новия Завет е имало монети. Виж Сикъл и Пари.