Сребърник

Бит. 20:16, 37:28; Мт. 26:15

Несъмнено той е бил същият сикъл. Виж Сикъл.