Странник (чужденец, пришелец)

Един, който не е от страната, където живее – Бит. 23:4. Мойсеевият закон, е предписвал щедро гостоприемство към пришелецът, „обичай го като себе си” – Лев. 19:33-34; Вт. 10:18-19, 24:17, 27:19. И те са се подчинявали на Закона – Из. 20:10; Лев. 16:20, и са се наслаждавали на много от привилегиите на избрания Божий народ – Чис. 9:14, 15:14. Чужденците, които Давид беше събрал за съграждане на храма – 1Лет. 22:2, вероятно са включвали мнозина от останалите Ханаанци – 3Цар. 9:20-21.

Гостоприемност към всички чужденци и пътници, е било свята длъжност за всички добри граждани – Йов 31:32; Евр. 13:2.