Струпеи (гнойни цирки)

Из. 9:8-10

Чудесно причинени от пепелта, която Мойсей пръсна между египтяните. Ако тази пепел се донасяше от пещите, където евреите работеха, болките които египтяните изпитваха, естествено биха им припомнили за онези, които те бяха нанесли.