Струпеи (гнойни цирки)

Из. 9:8-10

Чудесно причинени от пепелта, която Мойсей пръсна между египтяните. Ако тази пепел се донасяше от пещите, където евреите работеха, болките които египтяните изпитваха, естествено биха им припомнили за онези, които те бяха нанесли.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.