Сур

  1. Град на североизточния край на Египет, не далеч от днешния Суез – Бит. 16:7, 20:1, 25:18; 1Цар. 15:7, 27:8. Пустинята Сур, която лежи между него и Ханаан, взима името си от този град – Из. 15:22.
  2. Мадиамски началник, чиято дъщерята беше убита от Финеес – Чис. 25:15-18, и който бе умъртвен в една война с израилтяните – И.Н. 13:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.