Свиня

Добре познато всеядно животно, което е било забранено на евреите да ядат – Лев. 11:7; Вт. 14:8. Яденето на свинско месо е било най-гнусната от всичките идолопоклоннически мерзости за евреите – Ис. 65:4, 66:3,17. Стадото свине, което погина от зли духове в Генисаретското езеро – Мт. 8:32, се мисли, че е било отглеждано от евреите за продажба на съседните езичници. От трогателната притча за блудният син, се вижда, че пасене на свине, се е считало за най-ниското занятие, то бе последното средство за прехрана на това развратено и нещастно същество, което разпиля бащиното си наследие с разпуснато живеене – Лк. 15:14-16. Непоправимите мръсни нрави на това животно пояснява, че промяната е недостатъчна без възраждане – 2Пет. 2:22; когато тъпченето ѝ на всяка драгоценна вещ, която не може да яде, пояснява как някои развратни люде се обхождат с евангелието – Мт. 7:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.