Създание

1) Деянието, чрез което Бог приведе в битие неща, било материални или духовни, било видими или невидими, които по-напред не са съществували – Пс. 148:5; Отк. 4:11. 2) Преобразуванието на неща, на които съставните части са съществували от по-напред. 3) Създадените предмети – 2Пет. 3:4; Отк. 3:14, Отк. 5:13. По-вероятно е, че думата „създаден” в Бит. 1:1, трябва да се разбира в първото й значение, макар някои и да я разбират във второто й значение. Във всеки случай, идеята за вечността на материята, трябва да се отхвърли, като мисъл противна на здравият разум и на ученията на Св. Писание – Пр. 8:22-31; Йн. 1:1-3; Евр. 11:3.

Само Бог може да създава. Отец, Син, и Св. Дух се споменават всеки от тях като Създател – Ис. 40:28; Кол. 1:16; Бит. 2:2. Създанието е тайна, която никой човешки ум не може да проумее. Св. Писание започва с най-величествено описание на създанието. Шестте дни, за които се говори в него, не можем да кажем, че представляват шест обикновени дни. От геоложки изследвания става явно, че всеки от онези дни, трябва да е бил един вековен период. Обаче на това, не трябва да се геледа като противно на Библейското учение за миросъзданието. Геоложките открития, могат да се съгласят с Библейското учение за мирисъзданието по няколко начина. Първо, шестте дни, за които се говори в Битие, може да означават шест дълговечни периоди, т.е. продължителни времена, в които на земната кора, са ставали различни последователни преврати. Трябва да знаем, че пред Господа „хиляда години са като един ден” – Пс. 90:2-4; 2Пет. 3:5-10; Отк. 20гл. Второ, продължителните геоложки периоди, за които свидетелствува устройството на нашата земя, може да са били вече завършени, когато Библията започва повествованието си. Трето, Творецът е извършил творческото си дело в продължение на шест обикновени дни.