Тапса

Един важен град, разположен на западния бряг на река Ефрат; той е бил на североизточния край на Соломоновите владения – 3Цар. 4:24. Понеже бродът на Ефрат тук е бил последния към юг, този град е бил от голяма важност за Соломон, който много е искал да привлече източната търговия към Палестина; затова и Тадмор е бил основан на пътя за пустинята. Може би същият този град се споменава в 4Цар. 15:16, макар някой и да предполагат, че там става въпрос за друг един град със същото име, не далеч от Самария.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.