Тема

Едно исмаилово племе и окръжие, в северната част на Пустинна Арабия – Бит. 25:15. Тема се споменава заедно с Дедан – Ис. 21:14; Ер. 25:23, и се слави с керваните си – Йов. 6:19. Днес все още тази страна се нарича на арабски Тема.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.