Тертил

Един римски адвокат, чрез когото евреите изложиха обвинението си против Павел, пред Римския управител в Кесария. Вижда се, че те не са били запознати със съдопроизводството на Римските съдилища – Д.А. 24:1-2.