Тертил

Един римски адвокат, чрез когото евреите изложиха обвинението си против Павел, пред Римския управител в Кесария. Вижда се, че те не са били запознати със съдопроизводството на Римските съдилища – Д.А. 24:1-2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.