Улай

Един поток, който течел покрай град Суса, в Персия, и на чийто бряг Даниил видя едно прочуто видение – Дан. 8:2,16. На гръцки език се наричаше Хоаспес, а сега се казва Керха, но в старо време е имал и друго корито 900 кр. широко и 20 кр. дълбоко, което е минавало покрай източната страна на Суса. Водите и на двете корита са се изливали в реката Шат-ел-Араб, която се образува от сливането на реките Тигър и Ефрат, двадесет мили под Корна.