Утешител

Гръцката дума параклитос значи застъпник. Така Исус Христос е наречен ходатай (параклитос): „Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа, Праведния” – 1Йн. 2:1. Но по-често името „Утешител” обозначава Св. Дух. Той е „Друг Утешител” – Йн. 14:16,26, 15:16; Лк. 24:49; Д.А. 1:4. Българската дума „Утешител“, не изразява цялото значение на гръцката, която внушава на умът не само утеха, но и помощ, и наставление. Обещанието на Исус Христос, че ще изпрати на учениците си „Друг Утешител”, се изпълни в денят на Петдесетница. Св. Дух утешавал и укрепвал учениците, когато стоели пред съдилища; упътвал ги във всяка истина за душеспасението; напомнял им думите и делата на Христос; и им откривал бъдещи събития. Утешителят още действува благотворно в света, като изобличава човеците за греховете им.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.