Вартимей

Слепец, на когото Христос даде зрение на пътя близо до Ерихон – Мт. 20:29-34; Мк. 10:46-52; Лк. 18:35-43. Според Матей двама са изцелени, но Марко и Лука споменават само за Вартимей, който носел бащиното си име. Тук има едно видимо несъгласие за времето на събитието, което е накарало някои да мислят, че е имало двама изцелени по различно време, единия, когато Христос влязъл в Ерихон, а другия, при излизането му от него. По-достоверно е да се смята, че Вартимей чул за приближаването на Христос – Лк. 18:35, и научил за неговите чудеса, и за неговата личност на първия ден, а на втория, насърчен от милостта на Спасителя към Закхей, заедно с друг слепец се обърнал към него за помощ, когато той пак минавал по пътя за Ерусалим. Трогателното повествувание на твърдата му вяра и готовността на Христос да му помогне, трябва да насърчат всички да отиват при него без страх.