Варух

I. Нириевия син, от една от почитаните фамилии в племето на Юда. Той бил верния приятел на Еремия. Около 605г. преди Христос, написал от устата на Еремия всичките Божии слова съобщени на този пророк, и след това ги четял на народа, и на някои князе. Тези последните взели книгата и скоро след това съобщили съдържанието и на цар Йоаким, който я погубил нечестиво. Варух я написал още един път с някои добавки – Ер. 36 гл. Някои смятат, че придружил брат си Сараия до Вавилон, когато този последния занесъл там предсказанията от Еремия относно този град – Ер. 51:59-64. След това споделил гоненията на пророка, бил затворен с него и насилен да отиде в Египет. След смъртта на Еремия, равините казват за него, че се е върнал във Вавилон. Една апокрифна книга се преписва на него.
II. Друг Варух се споменава между приятелите на Неемия – Неем. 3:20, 11:5.