Вчера и днес

В Евр. 13:8, са употребени в общ смисъл, за да обозначат миналото и настоящето. Животът и знанието на човека са сравнително „вчерашни” – Йов 8:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.