Вчера и днес

В Евр. 13:8, са употребени в общ смисъл, за да обозначат миналото и настоящето. Животът и знанието на човека са сравнително „вчерашни” – Йов 8:9.