Вдовица

За да се запази името на рода и наследството по времето на патриарсите е имало обичай – Бит. 38гл., който по-късно бил утвърден от Мойсеевия закон – Вт. 25:5-10, вдовица без деца да се ожени за брата на умрелия и мъж. Но ако мъжът и не е имал брат, тя е трябвало да се ожени за най-близкия му роднина – Рут 3:12,13, 4:1-11; Мт. 22:23-30. На първосвещеника е било забранено да се жени за вдовица – Лев. 21:14. Човеколюбието и справедливостта на истинската вяра, стават видни в Библията от това, че Бог и Неговите служители съчувстват в скръбта, удовлетворяват нуждите и защитават правата на вдовиците – Из. 22:22-24; Вт. 16:11, 24:17,19; Пс. 68:5; Ис. 1:17, 10:2; Ер. 22:3; Мт. 23:14. Апостолската църква се е грижела за вдовиците – Д.А. 6:1-3; 1Тим. 5:16, и Яков счита тази длъжност за важна част от истинското благочестие – Як. 1:27. Езичеството, напротив прави онези, които са били робини на господаря си през живота му, или жертва на пламъците при смъртта му, или безпомощни страдалци под всякаква нищета и презрение. Задълженията на християнските вдовици са ясно определени в 1Тим. 5:3-16.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.