Вихтан

Евнух в двора на Асуир, чиито зъл план против царя бил осуетен чрез бдителността на Мардохей – Ест. 2:21.