Време

Освен обикновеното и значение, в Библията думата означава и година, както в Дан. 4:16. Думите време и времена, и половина време в Дан. 7:25; 12:7, от някои се предполага, че значат три и половина години, а от други три и половина пророчески години, или хиляда двеста и шестдесет дни. На други места този период от време съответства на четиридесет и два месецаОтк. 11:2-3, 12:6,14, 13:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.