Задна Стража

Едно силно отделение войска, което закриляло и пазило задната част от войската – И.Н. 6:13. Тези две думи употребени в преносен смисъл, посочват Бога като всемогъщ покровител на народа си – Ис. 52:12, 58:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.