Захария

I. Израилев цар, приемник на Еровоам Втори, (771г. преди Р.Х.). Царуванието му продължи шест месеца. Той върши зло пред Господа, и против него направи съзаклятие Салум, Явисовия снн, уби го пред людете, и се възцари вместо него. Така се изпълни словото, което Господ говори на Ииуи, че снновете му ще стоят на Израилевият престол до четвъртия род – 4Цар. 14:29; 15:8-11.

II. Човек, който се споменава в Мт. 23:35; Лк. 11:51, и най-вероятно обозначава сннът на свещеника Йодай, или на Варахия. Той бе убит с камъни по заповед на цар Йоас, защото укори публично нарастващото растление на царя, двора му, и народа – 2Лет. 24:20-22. Едни предполагат, че тук става въпрос за пророк Захария, обаче, историята нищо не казва за смъртта му. Други мислят, че той е Захария, Варуховия снн, който бе умъртвен преди разрушението на Ерусалим, но не е толкова естествено и потребно да предположим, че тук Христос е говорил пророчески.

III. Един мъдър и верен пророчески съветник на цар Озия, чиято смърт бе началото на злощастията на Юда – 2Лет. 26;5,16, той може би е тъста на Ахаз – 2Лет. 28:27, 29:1.

IV. Син на Варахия, и внук на свещеника Идо; наречен Идовия снн в Езд. 5:1, 6:14, и негов наследник в свещенството – Неем. 12:4,16, изглежда, че тогава Варахия е бил умрял. Захария е единадесетия от малките пророци. Той се завърна от Вавилон със Зоровавел, и още от малък започна да пророкува – Зах. 2:4, във втората година на Дарий, сннът Естаспов (520г. преди Р.Х.), през осмият месец на Святата година, и два месеца след завръщането на Агей. Тези двама пророка, със голяма ревност, насърчаваха народа, да започне построяването на храма, което бе спряно за няколко години – Езд. 5:1.

Захариевите пророчества за Месия, са по-подробни и по-явни от повечето пророчества на другите пророци; много от тях са изложени в символи. Книгата на пророк Захария, започва с едно кратко въведение; след него следват шест глави с няколко видения, които изявяват времето за обещаното завръщане на Израил; за погублението на неприятелите на Божия народ; за обръщението на езичниците; за пришествието на Месия Отрасъла; за изливането на блажените влияния на Светия Дух; и за важността и безопасността, когато служим верно на Бога. Глава седма разказва за някои възпоминателни обряди. Деветата до единадесетата глави, предсказва процъфтяването на Юда, през времето на Макавеите; съдбата на Персия и на други съседни царства. Останалите три глави, описват бъдещата съдба на евреите; обсадата на Ерусалим; въстържествуването на Месия; и славата на последния ден, когато „Посветен на Господа“ ще се напише на всяко нещо.

V. Един свещеник от осмия отред, наречен Авиев – 1Лет. 24гл.; съпруг на Елисавета, и баща на Йоан Кръстител. Когато не беше под длъжност, живееше в хълмистата местност на юг от Ерусалим. Той ни е познат с благочестивия си и напорочен живот; с видението си на ангел Гавриил, който му обеща син в старостта; по колебанието си да повярва това, и привременото си онемяване за това колебание; с чудесното си оздравяване, когато обрязваха сина му; с благородната си пророческа и хвалебна песен – Лк. 1:5-25, 57-79.

Тридесет други хора, със същото име се споменават в Св. Писание.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.