Закхей (чист)

Ерихонски митар (бирник), който се качи на една черница, за да види Христос. Спасителят се приближи при него, и като знаеше сърцето му, каза му да слезе, и му предложи да остане в къщата. Понеже заемаше служба под римляните, евреите го наричаха “грешник” – Лк. 19:1-10. Той показа искрено покаяние и вяра към Спасителя, който от своя страна му обеща спасение като Авраамов син, не само по рождение, но и по вяра – Гал. 3:7. “Закхеевата къща”, която днес стои в Ерихонската поляна, е вероятно останка от някоя твърдиня, издигната в десетото столетие, или по-късно.