Злато

В старите времена, злато са изваждали в Офир – Йов 28:16, във Фаруим – 2Лет. 3:6, в Шева и Раама – Ез. 27:22. Йов споменава за различни видове злато – Йов 22:24, 28:15-19. Авраам бил много богат със злато, и още тогава от злато правили женски украшения – Бит. 13:2, 24:22,35. В Св. Писание, на много места се споменава за златния метал; и старите юдеи го употребявали чист или смесен за много цели. Ковчегът на завета, бил обкован с чисто злато. От чисто злато, са били и очистилището, съдовете на скинията, Соломоновите паници, и др.