Зузими

Люде, които през Авраамово време, живееха на изток от Йордан, и бяха покорени от Ходологомор и съюзниците му – Бит. 14:5. Предполага се, че са били същите исполини Замзумими, които се споменават във Вт. 2:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.