Зузими

Люде, които през Авраамово време, живееха на изток от Йордан, и бяха покорени от Ходологомор и съюзниците му – Бит. 14:5. Предполага се, че са били същите исполини Замзумими, които се споменават във Вт. 2:20.