Служителите и спасението

предават знание за

Лука 1:77За да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване греховете им.

показват пътя на 

Деяния 16:17Тя вървеше след Павел и нас и викаше: Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.

трябва да увещават към

Езекиил 3:18Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, за да спасиш живота му, онзи беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му.

Езекиил 3:19Обаче ако предупредиш беззаконника, а той не се отвърне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата си.

Деяния 2:40И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.

трябва да се трудят да водят другите към

Римляни 11:14 – Дано по някакъв начин да възбудя към ревност тези, които са моя плът, и да спася някои от тях.

трябва да бъдат облечени със

2 Летописи 6:41И така, стани сега, Господи Боже, влез в покоя Си, Ти и ковчегът на Твоята сила; свещениците Ти, Господи Боже, да бъдат облечени със спасение и светиите Ти нека се веселят в блага.

Псалми 132:16Ще облека и свещениците му със спасение; и светиите му ще възклицават от радост.

трябва чрез себеотрицание да водят другите към

1 Коринтяни 9:22За слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина.

трябва да понасят страдание, за да могат избраните да придобият

2 Тимотей 2:10Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава.

са благоухание за онези, които придобиват

2 Коринтяни 2:15Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.