Спасение чрез обръщане към Бога

Деяния 3:19 – Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа

Деяния 17:30 – А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,

Деяния 26:20 – но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Йерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им.

1 Солунци 1:9 – Защото тези неща сами носят вестта за нас – какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог

1 Петър. 2:25 – Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.