Спасението е само чрез Исус

Деяния 4:12 – И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.

1 Тимотей 2:5 – Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус,

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 3:36 – Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Йоан 8:24 – Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете.

Йоан 10:1 – Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.

Йоан 10:9 – Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

Йоан 14:6  Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

1 Коринтяни 3:11 – Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.

1 Йоан 5:12 – Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.