Светиите и Божиите обещания

са деца на

Римляни 9:8 – Значи, не децата, родени по плът, са Божии деца; а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство.

Галатяни 4:28 – А ние, братя, както Исаак, сме чеда на обещание.

са наследници на

Галатяни 3:29 – И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Евреи 6:17 – така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,

Евреи 11:9 – С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.

не се колебаят относно

Римляни 4:20 – обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога.

имат вътрешна увереност в

Евреи 11:11 – А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.

очакват изпълнението на

Лука 1:38 – И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред тебе; нека ми бъде според твоите думи. И ангелът си отиде от нея.

Лука 1:45 – И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа.

2 Петрово 3:13 – А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

понякога чрез слабост са изкушени да се съмняват в

Псалм  77:8-10 Престанала ли е милостта Му завинаги? Пропада ли обещанието Му завинаги?
Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села.)
Тогава казах: Това е слабост за мене – да мисля, че десницата на Всевишния се изменя.

изискват в молитва

Битие 32:9 –  Тогава Яков каза: Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исаак, Господи, Който си ми казал: Върни се в отечеството си и при рода си и Аз ще ти сторя добро,

Битие 32:12 – А Ти си казал: Наистина ще ти сторя добро и ще умножа потомството ти като морския пясък, който поради множеството си не може да се изброи.

1 Летописи 17:23 – И сега, Господи, нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си и за дома му, и направѝ както си говорил.

1 Летописи 17:26 – И сега, Господи, Ти си Бог и си обещал тези блага на слугата Си

Исая 43:26 – Подсети Ме, за да се съдим заедно; представи делото си, за да се оправдаеш.

трябва да чакат изпълнението на

Деяния 1:4 –  И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.