Светиите и спасението

избрани за

2 Солунци 2:13 – А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината.

2 Тимотей 1:9Който ни е спасил и призвал със свято призвание не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена.

определени да придобият

1 Солунци 5:9Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос.

са наследници на

Евреи 1:14Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?

имат, чрез благодат

Деяния 15:11Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус, също както и те.

имат доказателство за, в тяхното търпеливо страдане за Христос

Филипяни 1:28 – И че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната гибел, а на вас – за спасение, и то от Бога;

Филипяни 1:29 – Защото, относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него.

са пазени чрез Божията сила за

1 Петрово 1:5 – Които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.

са украсени със

Псалми 149:4Защото Господ има благоволение към народа Си; ще украси кротките с победа.

са облечени със

Исая 61:10Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда – като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец и като невеста, накитена с украшенията си.

са задоволени от

Лука 2:29-30Сега отпускаш, Владико, слугата Си в мир, според Своята дума. Защото очите ми видяха спасението.

обичат

Псалми 40:16Нека се радват и се веселят в Тебе всички, които Те търсят; онези, които обичат спасението Ти, нека казват винаги: Да се величае Господ.

се надяват за

Плачът на Еремия 3:26Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.

Римляни 8:24Защото с тази надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда?

чакат

Битие 49:18Твоето спасение чаках, Господи.

Плачът на Еремия 3:26Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.

копнеят за

Псалми 119:81 – Душата ми примира за Твоето спасение; но аз се надявам на Твоето слово.

Псалми 119:174Копнях за Твоето спасение, Господи; и законът Ти е моя наслада.

ревностно търсят

Псалми 119:123Очите ми чезнат за спасението Ти и за Твоето праведно слово.

ежедневно се приближават към

Римляни 13:11 – И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.

получават, като следствие на вярата си

1 Петрово 1:9 – Като получавате следствието на вярата си – спасението на душите си.

приветстват вестите на

Исая 52:7Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение! Който казва на Сион: Твоят Бог царува!

Римляни 10:15И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано.

се молят да бъдат невестени със

Псалми 85:7Господи, покажи ни милостта Си и ни дай спасението Си.

Псалми 106:4Помни ме, Господи, с благоволението, което храниш към народа Си; посети ме със спасението Си;

Псалми 119:41 – Нека дойдат върху мен и Твоите милости, Господи, Твоето спасение според словото Ти.

се молят за увереност в 

Псалми 35:3Изтръгни и копие и затвори пътя на преследвачите ми; кажи на душата ми: Аз съм Избавител твой.

се молят за радостно усещане на

Псалми 51:12Върни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

доказват, чрез дела

Евреи 6:9Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за по-добро нещо, което води към спасението.

Евреи 6:10Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.

приписват, на Бога

Псалми 25:5Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.

Исая 12:2 – Ето, Бог ми е спасение; ще уповавам и няма да се боя; защото Господ Йехова е моя сила и песен и Той стана мое спасение.

хвалят Бога за

1 Летописи 16:23Пейте на Господа, жители на целия свят; благовествайте от ден на ден спасението Му.

Псалми 96:2Пейте на Господа, благославяйте името Му, благовествайте от ден в ден извършеното от Него избавление.

отбелязват, с благодарение

Псалми 116:12Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене?

се радват в

Псалми 9:14 – За да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене, в портите на Сионовата дъщеря и за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

Псалми 21:1 – Господи, в Твоята сила ще се весели царят; и колко много ще се радва в избавлението Ти!

Исая 25:9И в онзи ден ще кажат: Ето, Този е нашият Бог; чакахме Го – и Той ще ни спаси; Този е Господ, чакахме Го; ще се зарадваме и развеселим в спасението Му.

се хвалят със

1 Коринтяни 1:31 – Така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.

Галатяни 6:14А далеч от мен е да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз – за света.

изявяват

Псалми 40:10Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; верността Ти и спасението Ти съм изявил; не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.

Псалми 71:15Устата ми цял ден ще разказва за правдата Ти и избавлението,което ми вършиш, защото не мога да ги изброя.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.