Святият Дух е Бог

Святия Дух е наречен Бог

Деяния 5:3-4 – А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.

Матей 12:28 –  Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.

Лука 11:20 – Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.

2 Коринтяни 3:17 – А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.

2 Солунци 3:5 – А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.


Святият Дух има характеристики, които само Бог притежава

Вечен

Евреи 9:14 – то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

Всеприсъстващ

Псалм 139:7 – Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?

Всезнаещ

1 Коринтяни 2:10-11 – А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.

Добър

Неемия 9:20 – И Ти им даде благия Си Дух, за да ги вразумява, и не отне манната Си от устата им, и им даде вода, когато бяха жадни.

Суверенен и разполагащ със всичко

Данаил 4:35 – пред Него всички земни жители се смятат за нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш Ти?

1 Коринтяни 12:6 – Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.

1 Коринтяни 12:11 – А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.


Божествен по сила

Да създава

Псалм 104:30 – Изпращаш ли Духа Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.

Да върши чудеса

1 Коринтяни 12:11 – А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.

Да вдъхновява пророци и Писанията

2 Петрово 1:21 – защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.

Деяния 1:16 – Братя, трябваше да се изпълни писаното, което Святият Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който доведе онези, които хванаха Исус.

2 Тимотей 3:16 – Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,


Святият Дух е равен и едно с Бащата и Сина

Матей 28:19 – И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

2 Коринтяни 13:14 – Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.

 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.