Святият Дух е Личност

Святият Дух е описан с мъжки местоимения

Йоан 16:13-15 – А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

Лично ръководи работата на църквата

Деяния 13:2 – И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.

Деяния 13:4 – И така те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър.

Деяния 11:12 – И Духът ми каза да отида с тях и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека.

Деяния 8:29 – А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница.

Марк 13:11 – А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.

Святият Дух знае

1 Коринтяни 2:11 – Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.

Святият Дух има чувства

Ефесяни 4:30 – и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.

Исая 63:10 – Но те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов Дух; затова Той се обърна и им стана неприятел, и сам воюва против тях.

Евреи 10:29 – тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

Римляни 15:30 – Моля ви, братя, заради нашия Господ Иисус Христос и заради любовта на Духа, да ме подкрепяте с молитвите си за мене към Бога,

Святият Дух има воля 

1 Коринтяни 12:11 – А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.

Деяния 16:6-7 – И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия; и като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им позволи.

Деяния 20:28 – Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

Третиран като личност

Деяния 5:3 – А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?

Деяния 5:9 – А Петър каза: Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб.

Матей 12:31-32 – Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости – нито в този свят, нито в бъдещия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.